CWESTIYNAU CYFFREDINCefndir

Pam ydyn ni’n cynnig adnewyddiad? Pam nawr?

Nid yw gwneud dim yn opsiwn. Heb fuddsoddiad, mae’n debygol y bydd y Neuadd yn cau am byth. Mae’r cynnig sydd gennym i dderbyn arian gan gronfa Ewropeaidd yn meddwl bod gennym ni gyfle unigryw i weithredu nawr.

Ydyn ni wir angen yr adnewyddiad?

Ydyn. Mae Neuadd y Dref Maesteg wrth galon bywyd diwylliannol a chymdeithasol Cwm Llynfi, ac rydyn ni’n ymroddedig i sicrhau dyfodol disglair iddi fel theatr, lleoliad digwyddiadau a hwb cymunedol ar gyfer y 21ain ganrif. Mae’r Neuadd yn croesawu tua 30,000 o ymwelwyr y flwyddyn yn barod, a chyda’r adnewyddiad, mae cyfle gennym i dyfu’n sylweddol ar hynny. Bydd y prosiect hefyd yn cynnal ein llyfrgelloedd cyhoeddus holl-bwysig, sydd hefyd yn denu 50,000 o ymwelwyr bob blwyddyn.

Beth yw buddiannau allweddol yr adnewyddiad?

Mae pob newid yn ymwneud â’r adnewyddiad yn datrys problem neu yn gwella rhyw agwedd. Bydd yr adnewyddiad yn hyrwyddo gwell fynediad, cyfleusterau perfformio, darpariaeth sinema a lle ar gyfer y gymuned. Cyflawnwn hyn i gyd trwy adfer a chynnal treftadaeth Neuadd y Dref.

Cyntedd

Ar y foment nid oes lle ar gyfer cyntedd na chyfleusterau derbyn, felly does dim cyfle i brynu tocynnau ar y safle yn aml, ac mae’n rhaid i gynulleidfaoedd aros nes i ddrysau agor yn y fynedfa fach neu hyd yn oed tu allan weithiau. Mae’r cynllun ar gyfer trawsffurfiaid ein lleoliad yn cynnwys cyntedd helaeth gyda chaffi, derbynfa, seddi a chyfleusterau prynu tocynnau er mwyn sicrhau croeso gwell a phrofiad pleserus.

Mynediad

Rydym ni’n ymroddedig i wella mynediad Neuadd y Dref Maesteg I bawb. Gyda’r Deddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd mae hefyd ddyletswydd gyfriethiol arnom i wella mynediad fel rhan o’r adnewyddiad. Mae’r Neuadd yn adeilad restredig gradd II felly mae’r newidiadau strwythurol y gellid eu gwneud yn gyfyngedig, oherwydd byddai hyn yn newid cymeriad yr adeilad. Mae ychwanegu estyniad yn caniatau i ni osod lifft newydd wrth y brif fynedfa fydd yn hwyluso mynediad ar gyfer defnyddwyr cadair olwynion, pobl gyda phroblemau symudedd neu rieni a gwarchodwyr gyda chadair gwthio er mwyn iddyn nhw fwynhau popeth y mae’r Neuadd yn ei chynnig yn yr un modd y gall pobl hen anabledd wneud, gyda mynediad at lefel y cyntedd a’r llyfrgell, y stiwdio, a’r Neuadd ei hun. Bydd lifftiau a rampiau hefyd yn sicrhau mynediad at fannau o’r adeilad sydd yn amhosib gyrraedd ar hyn o bryd, megis cefn y llwyfan.

Bydd hefyd toiledau a llefydd newid hygyrch.

Stiwdio

Yn ogystal â chynyrchiadau a digwyddiadau cerddorol mawr, mae Neuadd y Dref Maesteg yn cynnal llawer o ddigwyddiadau llai megis dramâ
u prynhawn a sioeau plant sydd yn gallu mynd ar goll yn ehangder y Neuadd. Rhan bwysig o’r adnewyddiad yw’r stiwdio amlbwrpas gyda seddi ar gyfer 60 – 80 o bobl, perffaith ar gyfer digwyddiadau llai a dangos ffilmiau, ac yn galluogi ystad ehangach o ddigwyddiadau.

Llyfrgell
Ar hyn o bryd mae gan Faesteg ddwy lyfrgell ar ddau safle oherwydd diffyg lle. Mae’r ailddatblygiad hwn yn trawsffurfio’r llyfrgell cymaint ag y mae’n trawsffurfio’r Neuadd, gan ddarparu llyfrgell newydd, unedig, fodern gydag ystafelloedd cwrdd, swît o gyfrifiaduron a lle ar gyfer arddangosfeydd, yn y gofod o dan y Neuadd. Bydd y Neuadd hefyd yn gartref i gasgliadau treftadaeth ac Astudiaethau Lleol y bwrdeistref sirol.

A ydych chi am newid yr enw?

Nac ydyn. Neuadd y Dref Maesteg / Maesteg Town Hall fydd yr enw.

Pan fydd y Neuadd ar gau.

Pryd ydych chi’n cau ac am ba hyd?

Dechreuodd y gwaith ym mis Tachwedd 2019 gyda dadgomisiynu’r Neuadd. Tybiwn i'r gwaith gymeryd oddeutu 18 mis i'w gwblhau.

Beth ydych chi’n ei wneud gyda dodrefn y Neuadd?

Mae cymaint â phosib o’r dodrefn sydd ddim yn cael eu hailddefnyddio gennym wedi’u rhoi i gymdeithasau, sefydliadau a chlybiau lleol megis Parc Hamdden Maesteg, Neuadd y Pentref Llangynwyd a chlybiau rygbi a chriced.

Beth sy’n digwydd i'r darluiau Christopher Williams sydd yn y Neuadd?

Mae ein chwe darlun godidog gan Christopher Williams yn cael eu glanhau, eu hadnewyddu ac yn cael gwydr amddiffynnol wedi’i roi drostynt cyn iddyn nhw ddod yn ôl atom ni. Gwnewn ni’r gorau ohonyn nhw, gyda golau priodol ar bob un a phlaciau gwybodaeth oddi tanynt.

A fydd digwyddiadau pan fydd y Neuadd ar gau?

Bydd detholiad o ddigwyddiadau yn ystod yr ailddatblygiad gan gynnwys arddangosfeydd, diwrnodau agored a digwyddiadau dros dro. Cewch chi’r wybodaeth wrth ein rhestr ebost, cyfrygau cymdeithasol a’n gwefan, a hoffwn i chi gadw mewn cysylliad â ni ynglyn â’r hyn yr hoffech chi weld yn Neuadd y Dref.

Ry’n ni hefyd yn casglu straeon, atgofion a gwybodaeth er mwyn cefnogi dehongliad y Neuadd ar gyfer cynulleidfa ehangach.

A fydd gwelliannau i'r systemau cynhesu’r Neuadd?

Caiff systemau cynhesu’r Neuadd eu moderneiddio’n llwyr gan eu gwneud yn addasadwy i'r gwahanol digwyddiadau sy’n digwydd mewn gahanol fannau o fewn y lleoliad, megis y prif neuadd, stiwdio, derbynfa a’r llyfrgell.

A fydd seddi newydd yn y Neuadd?

Bydd gan y Neuadd seddi newydd yn yr awditoriwm, balconi a’r stiwdio.

Mynediad

A fydd y farchnad allanol ar agor trwy gydol y gwaith?

Bydd y farchnad allanol ar agor trwy gydol y gwaith, gyda mynediad iddi o’r orsaf fysiau a’r gatiau ger Swyddfeydd y Cyngor ar Stryd Talbot. Bydd gatiau isaf Stryd Talbot ar gau.

A fydd unrhyw ffyrdd yn cael eu cau yn ynstod yr ailddatblygiad?

Nid ydym ni’n bwriadu cau ffyrdd ar gyfer y gwaith, ond o ystyried y lle sydd ar gael a’r angen i drosglwyddo eitemau mawr at y safle megis gwydr ar gyfer yr estyniad, mae’n debygol y bydd rhywfaint o amharu ar lif traffig ar adegau. Gobeithiwn drefnu i hyn ddigwydd ar amserau tawelach yn y diwrnod.

Digwyddiadau’r Dyfodol

A fydd yr ailddatblygiad yn gwneud gwahaniaeth i'r rhaglen digwyddiadau?

Bydd. Bydd gwelliannau i’r offer, llwyfan a chyfleusterau cefn y llwyfan yn fwy poblogaidd gyda pherfformwyr a chwmnïau, a bydd gwelliannau i'r cyfleusterau technegol yn meddwl y gallwn ni gynnal sioeau newydd yr oedd yn amhosib i ni eu llwyfannu o’r blaen oherwydd cyfyngiadau i'r goleuadau, swn a.y.b. Yn bwysicaf oll, bydd y Neuadd yn gallu adeiladu ar ein enw da fel lleoliad digwyddiadau yn Ne Cymru.

A fydd hyn yn ein galluogi i gynnal sioeau mwy, gwell?

Prosiect Neuadd y Dref Maesteg yw’r buddsoddiad unigryw mwyaf yng nghyfleusterau cyhoeddus yng Nghwm Llynfi ers blynyddoedd. Bydd proffil yr adeilad yn deniadol ar gyfer cwmnïau ac hyrwyddwyr - dros y 5 mlynedd dwetha mae’r lleoliad wedi denu enwau mawr megis Rob Becket a Thunder, ac wedi sefydlu ei hun yn lleoliad celfyddydau a digwyddiadau poblogaidd yn barod.

A fyddwch chi’n dangos ffilmiau?

Rydym ni’n bwriadu sgrinio ffilmiau yn y Stiwdio, fydd yn ofod newydd, yn ogystal â’r prif neuadd. Bydd rhaglen y Stiwdio yn gymysg gyda pherfformiadau byw, sioeau llai a sinema. Ar hyn o bryd dydyn ni ddim yn bwriadu dangos ffilmiau sydd newydd eu rhyddhau, ond bydd hyn yn dibynnu ar y teitl ac argaeledd y Stiwdio. Ein nod yw darparu dewis amgen fforddiadwy ar gyfer pobl leol. Rydym ni hefyd yn gobeithio cynnal rhaglen o sinema byw a darllediadau megis y Theatr Genedlaethol, yr Opera Metropolitan a sioeau’r West End.

A fydd yr adnewyddiad yn arwain at docynnau drutach?

Fydd prisiau tocynnau ddim yn codi fel canlyniad uniongyrchol i’r adnewyddiad. Fel arfer, mae pris tocynnau yn cael ei osod gan yr hyrwyddwr, felly nid ein penderfyniad ni yw hi, ac mae hynny’n debygol o fod yn wir yn y dyfodol hefyd. Rydym ni’n bwriadu cyflwyno prisiau seddi wedi eu bandio er mwyn eu gwneud yn fwy fforddiadwy pan gallwn, yn enwedig ar gyfer sioeau teulu a phlant.

A fydd yr adnewyddiad yn arwain at brisiau llogi uwch?

Mae’n rhaid i ni fod yn ymwybodol o angenrheidrwydd cael model busnes cynaladwy, ond ein blaenorieth yw i'r Neuadd barhau’n fforddiadwy ar gyfer ein grwpiau lleol ffyddlon, gydag amrywiaeth o ddewisiadau llogi ar gael.

Pryd fydd tocynnau ar gael ar gyfer y rhaglen digwyddiadau newydd?

Dydyn ni ddim yn gwybod eto – ond byddwn ni’n sicr o roi llawer o rybydd i chi o flaen llaw am ddatblygiadau cyffrous.

Cefnogaeth

A fyddwch chi’n cynnig cynllun aelodaeth?

Yn ystod yr adnewyddiad byddwn ni’n dechrau cynnig ein cynllun aelodaeth er mwyn cefnogi nodau ac amcanion elusennol Neuadd y Dref Maesteg – bydd aelodaeth yn cynnwys buddiannau megis newyddion rheolaidd a dewis cyntaf wrth i sioeau fynd ar werth.

Alla i wirfoddoli yn y Neuadd wedi iddi ailagor?

Bydd gwirfoddolwyr yn chwarae rhan allweddol yn nyfodol y Neuadd. Rydym ni am gynnig nifer o wahanol ffyrdd i bobl gael ymweud â’r Neuadd. Mae Awen am gynnig cyfleoedd gwirfoddoli yn ei holl leoliadau - bydd y newyddion diweddaraf ar ein cyfryngau cyhoeddus wrth i ni weithio gyda’r gymuned ar ffyrdd o gefnogi ei Neuadd.

Cynnal a Chadw

Sut ydych chi am gadw’r estyniad gwydr yn lân?

Mae cynllun cynnal a chadw gennym, a bydd mynediad at y gwydr i gyd er mwyn sicrhau y caiff yr adeiladwaith cyfan ei lanhau yn rheolaidd.

Heb ddod o hyd i ateb? Rhowch alwad i ni.