Y DYFODOL


Dyfodol


Mae trawsffurfiad Neuadd y Dref Maesteg yn gyfle i ddarparu cyfleoedd a chyfleusterau newydd ar gyfer y gymuned leol; i anrhydeddu gorffennol yr adeilad trwy sicrhau ei phernasedd i’r genhedlaeth newydd a chenedlaethau i ddod.

Cymuned


Dyfodol


Mae’r gymuned wrth galon ailddatblygiad Neuadd y Dref Maesteg.

Rydym ni wedi ymgynghori gyda grwpiau gwirfoddol lleol sydd yn defnyddio’r adeilad, ac mae dyluniad y Neuadd wedi’i gynllunio’n ofalus er mwyn sicrhau ei bod yn gwasanethu anghenion pawb sydd yn ymweld â hi.

Bydd pawb yn y gymuned yn gallu mwynhau cyfleusterau newydd Neuadd y Dref Maesteg. Bydd yr adeilad gyfan yn addas ar gyfer pobl sydd yn defnyddio cadair olwyn a phobl gyda phroblemau symudedd, gan gynnwys ardaloedd perfformio ac ystafelloedd ymwisgo. Bydd dangosiadau ymlaciedig a pherfformiadau iaith arwyddion hefyd yn sicrhau bod y celfyddydau ar gael i bawb.

Cymhelliad allweddol wrth adnewyddu’r adeilad yw gwella bywydau pobl leol sy’n byw mewn tlodi. Bydd adnoddau cyflogaeth ar gael gan staff cymwysedig yn y llyfrgell, a bydd cyfleoedd gwirfoddoli ar gael er mwyn i bobl allu tyfu eu hyder a’u sgiliau wrth gwrdd â phobl newydd a theimlo’n rhan bwysig o’r gymuned.

CreadigaethMae creadigaeth yn gallu chwarae rôl pwysig yn lles ac iechyd pobl.

Mae Neuadd y Dref Maesteg ym ymroddedig i ddarparu lleoliad all ysbrydoli grwpiau ac unigolion creadigol a rhoi’r cyfle iddyn nhw ddangos eu talentau a chyfrannu at hunaniaeth ddiwylliannol y dref.

Bydd corau, dawnswyr,grwpiau theatr a chymdeithasau operatig yn parhau i gael eu cefnogi a’u gwerthfawrogi gan y Neuadd, gyda ffocws newydd ar ehangu gorwelion rhaglenni creadigol gwnaiff godi proffil y Neuadd i fod yn un o leoliadau gorau De Cymru.

Caiff offer y theatr, goleuadau a systemau sŵn yr adeilad eu hadnewyddu a’u moderneiddio er mwyn darparu profiad y gall perfformwyr ac aelodau’r gynulleidfa ymgolli yn llwyr ynddo.

Diwylliant


Neuadd y Dref Newydd bydd calon diwylliannol Cwm Llynfi, gyda lleoliadau amlbwrpas oddi mewn iddi er mwyn cynnal amrywiaeth eang o ddigwyddiadau.


Bydd stiwdio perfformio newydd yn darparu lleoliad llai yn ogystal a’r brif awditoriwm, a bydd llyfrgell a chanolfan treftadaeth o’r radd flaenaf yn darparu cyfleusterau dysgu a thechnoleg ar gyfer pob oedran. Bydd darlithoedd, cyflwyniadau a chyfarfodydd yn cael eu cynnal yn eu lleoliad neilltuol eu hun, a bydd bar a chaffi newydd yn lle cyfleus ar gyfer ymlacio a chymdeithasu.

Bydd cyfleoedd i ddysgu mwy am dreftadaeth ddiwylliannol yr adeilad trwy gydol Neuadd y Dref Maesteg – bydd darluniau arbennig Christopher Williams yn cymryd lle amlwg, ynghŷd â chyfleoedd i ddysgu mwy am yr artist lleol.

Cyfraniad


Mae Neuadd y Dref Maesteg wastad yn chwilio am ffyrdd o helpu’r gymuned y mae’n gwasanaethu, oherwydd i’r Neuadd gael ei hadeiladu gyda rhoddion hael y glowyr lleol yn y lle cyntaf.


Mae ailddatblygiad yr adeilad yn gyfle i gefnogi canol y dref bywiog a chynaladwy ym Maesteg, gan wneud y dref yn lle croesawgar a chefnogol i fyw. Trwy fywiocáu ei rhaglen greadigol, gwella mynediad a chreu cyfleoedd gwaith newydd, mae Neuadd y Dref yn bwriadu dod â buddiannau cymdeithasol ac economegol i Faesteg, o roi hwb i iechyd a lles i daclo tlodi a gwella cyfleoedd bywyd.

Bydd ffocws arbennig yn y llyfrgell newydd ar weithgareddau teulu, gyda lle neilltuol ar gyfer plant er mwyn ysbrydoli meddyliau ifainc a datblygu sgiliau llythrennedd. Bydd cyfleusterau TG ar gael er mwyn archwilio technolegau newydd megis codio ac argraffu 3D, a bydd ystafelloedd cyfarfod a lleoliadau addas ar gyfer darlithoedd, cyflwyniadau a chyfarfodydd ar gyfer grwpiau cymunedol a busnesau lleol.

Cylchlythyr


Mae Neuadd y Dref Maesteg yn falch iawn iddi gael ei chefnogi gan y gymuned leol ers dyddiau y glowyr a roddodd ddiwrnod o gyflog er mwyn ariannu adeiladu’r Neuadd.

Dyma sut y gallwch chi gefnogi pennod nesaf yr adeilad eiconig hwn.