Adnewyddu Neuadd y Dref Maesteg


Mae Neuadd y Dref wedi dau ar hyn o bryd ar gyfer adnewyddiad angenrheidiol ac uchelgeisiol. Yn costio dros £8 miliwn, dyma un o fuddsoddiadau mwyaf yn yr ardal hon erioed.

Mae Neuadd y Dref Maesteg wedi bod wrth galon diwylliant yng Nghwm Llynfi am agos at 140 mlynedd. Gosodwyd y garreg sylfaen Hydref 1880 gan C.R.M Talbot, yr AS gyda’r gwasanaeth hiraf ond un yn y 19fed ganrif. Rhoddodd e £500 – swm cyfatebol i dros £59,000 yn 2019 – tuag at gost yr adeilad. Gwaeth glowyr Cwm Llynfi gyfrannu cyflog diwrnod at gost gorffen y Gwaith. Agorwyd drysau Neuadd y Dref Maesteg am y tro cyntaf yn 1881. Cafodd yr adeilad ei hadnewyddu ychydig cyn y Rhyfel Byd Cyntaf, a death hi’n adeilad restredig Gradd II yn y 1980au.

Yn ei lle amlwg yng nghanol y dref, mae Neuadd y Dref Maesteg yn dirnod sylweddol. Mae ei hawditariwm crand wedi yn croesawi amrywiaeth eang o ddigwyddiadau megis drama, dawns, comedi, perfformiadau cerddorol a digwyddiadau plant. Mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn falch o fod wedi gweinyddu’r Neuadd ers 2015 ac wedi cyflwyno rhaglen proffesiynol llwyddiannus sydd wedi cael ei groesawi a’i gefnogi gan y gymuned. Mae Neuadd y Dref Maesteg hefyd yn lleoliad poblogaidd ar gyfer priodasau, cyfarfodydd ac achlysuron sifil, a chaiff ei defnyddio’n aml grwpiau theatre lleol, corau a chymdeithasau operatig. Yn 2018, cynhaliwyd dros 110 o ddigwyddiadau yn Neuadd y Dref Maesteg, gyda dros 27,000 o ymwelwyr.


Mae Neuadd y Dref Maesteg hefyd yn gartref parhaol i 6 o ddarluniau gan yr artist Cymreig blaenllaw, Christopher Williams. Ganwyd ef ym 1873 a’i fagu yn Commercial Street, Maesteg gan ei dad Evan, groser lleol. Disgrifiodd Prif Weinidog y DG David Lloyd George ef yn “one of the most gifted artists Wales has produced”. Bu farw yn 1934, yr un diwrnod ag i ddau o’i baeniadau, ‘Paolo and Francesca’ a ‘The Artist’s Father’ gael eu rhoi’n swyddogol i Neuadd y Dref Maesteg gan ei fab, Gwyn.

Er bod cynnal a chadw wedi bod dros ei 140 mlyedd, mae Neuadd y Dref Maesteg wedi dioddef degawdau o ddirywiad i ffabrig yr adeilad. Mae astudiaethau y peirianwyr strwythurol yn dangos bod yr adailad, heb ymyrraeth ddi-oed, yn debygol o orfod cau. Synhwyrodd Ymddiried Ddiwylliannol Awen, gyda’i phartneriaid yn Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr, fod angen dod o hyd i ffordd o achub yr adeilad ar gyfer y genhedlaeth nesaf.

Bydd ailddatblygiad trawsffurfiol yn sicrhau dyfodol i’r Neuadd, a gall hefyd, drwy ehangu ar yr hyn sydd gan y lleoliad i’w gynnig, cynyddu’r buddiant dwy neu deirgwaith eto. Wedi blynyddoedd o gynllunio, mae’r prosiect wedi sicrhau buddsoddiad gan raglen Adeiladu ar gyfer y Dyfodol, Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol, a Thasglu’r Cymoedd Llywodraeth Cymru, a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, Cyngor Tref Maesteg ac Ymddiriedolaeth Davies er mwyn darparu lleoliad fydd yn parhau i ysbrydoli, diddanu, addysgu ac adlonni.

Dilynwch ni ar y daith wrth i ni wireddu y prosiect adnewyddu anhygoel hwn.

Taith yr adnewyddiad

Hafan

Y Gorffennol

Camwch nôl mewn amser i orffennol gwych Neuadd y Dref Maesteg

Darllenwch mwy
Hafan

Y Presennol

Dilynwch yr adnewyddiad gyda’r newyddion diweddaraf

Darllenwch mwy
Hafan

Y Dyfodol

Archwiliwch y cyfleoedd a ddaw gydag adnewyddiad Neuadd y Dref Maesteg

Darllenwch mwy

Blogiau Diweddaraf+


Gwaith yn Dechrau ar Ailddatblygiad Neuadd y Dref Maesteg gwerth £8.2miliwn

Mae gwaith adeiladu gwerth £8.2 miliwn wedi dechrau i drwsio, adfer ac ehangu Neuadd Dref Maesteg. Mae’r adeilad rhestredig Gradd II yn cael ei adfer i’w hen ogoniant ac mae’n cael ei ehangu ar un ochr gydag atriwm gwydr newydd, gofod theatr stiwdio a sinema, caffi a bar mezzanine, a llyfrgell fodern. Mae Cyngor Bwrdeistref …

Darllenwch mwy

John Thomas, Pencerdd Gwalia

Ar Ddydd Gwyl Dewi 1826, ganwyd y telynor byd-enwog John Thomas ym Mhen-y-Bont ar Ogwr. Daeth o deulu cerddorol tu hwnt – roedd ei dad yn canu’r clarinet a death tri arall o’i frodyr a chwiorydd yn delynorion. Roedd yn blentyn uniaith Gymraeg a chanodd y Delyn deires yn y ffordd Gymreig draddodiadol. Roedd ganddo …

Darllenwch mwy

Hanes Cudd y Swffragetiaid yn Neuadd y Dref Maesteg

Hanes Cudd y Swffragetiaid yn Neuadd y Dref Maesteg Mae llawer o enwogion wedi ymweld â Neuadd y Dref Maesteg dros y blynyddoedd, a llawer o gyrddau gwleidyddol wedi digwydd oddi mewn iddi, ond efallai nad oeddwch chi’n ymwybodol o’n cysylltiadau ag un o ymgyrchoedd hawliau dynol mwyaf pwysig yr 20fed ganrif, mudiad y swffragetiaid. …

Darllenwch mwy

Ein Cyllidwyr a'n Cefnogwyr