Adnewyddu Neuadd y Dref Maesteg


Mae Neuadd y Dref wedi dau ar hyn o bryd ar gyfer adnewyddiad angenrheidiol ac uchelgeisiol. Yn costio dros £8 miliwn, dyma un o fuddsoddiadau mwyaf yn yr ardal hon erioed.

Mae Neuadd y Dref Maesteg wedi bod wrth galon diwylliant yng Nghwm Llynfi am agos at 140 mlynedd. Gosodwyd y garreg sylfaen Hydref 1880 gan C.R.M Talbot, yr AS gyda’r gwasanaeth hiraf ond un yn y 19fed ganrif. Rhoddodd e £500 – swm cyfatebol i dros £59,000 yn 2019 – tuag at gost yr adeilad. Gwaeth glowyr Cwm Llynfi gyfrannu cyflog diwrnod at gost gorffen y Gwaith. Agorwyd drysau Neuadd y Dref Maesteg am y tro cyntaf yn 1881. Cafodd yr adeilad ei hadnewyddu ychydig cyn y Rhyfel Byd Cyntaf, a death hi’n adeilad restredig Gradd II yn y 1980au.

Yn ei lle amlwg yng nghanol y dref, mae Neuadd y Dref Maesteg yn dirnod sylweddol. Mae ei hawditariwm crand wedi yn croesawi amrywiaeth eang o ddigwyddiadau megis drama, dawns, comedi, perfformiadau cerddorol a digwyddiadau plant. Mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn falch o fod wedi gweinyddu’r Neuadd ers 2015 ac wedi cyflwyno rhaglen proffesiynol llwyddiannus sydd wedi cael ei groesawi a’i gefnogi gan y gymuned. Mae Neuadd y Dref Maesteg hefyd yn lleoliad poblogaidd ar gyfer priodasau, cyfarfodydd ac achlysuron sifil, a chaiff ei defnyddio’n aml grwpiau theatre lleol, corau a chymdeithasau operatig. Yn 2018, cynhaliwyd dros 110 o ddigwyddiadau yn Neuadd y Dref Maesteg, gyda dros 27,000 o ymwelwyr.


Mae Neuadd y Dref Maesteg hefyd yn gartref parhaol i 6 o ddarluniau gan yr artist Cymreig blaenllaw, Christopher Williams. Ganwyd ef ym 1873 a’i fagu yn Commercial Street, Maesteg gan ei dad Evan, groser lleol. Disgrifiodd Prif Weinidog y DG David Lloyd George ef yn “one of the most gifted artists Wales has produced”. Bu farw yn 1934, yr un diwrnod ag i ddau o’i baeniadau, ‘Paolo and Francesca’ a ‘The Artist’s Father’ gael eu rhoi’n swyddogol i Neuadd y Dref Maesteg gan ei fab, Gwyn.

Er bod cynnal a chadw wedi bod dros ei 140 mlyedd, mae Neuadd y Dref Maesteg wedi dioddef degawdau o ddirywiad i ffabrig yr adeilad. Mae astudiaethau y peirianwyr strwythurol yn dangos bod yr adailad, heb ymyrraeth ddi-oed, yn debygol o orfod cau. Synhwyrodd Ymddiried Ddiwylliannol Awen, gyda’i phartneriaid yn Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr, fod angen dod o hyd i ffordd o achub yr adeilad ar gyfer y genhedlaeth nesaf.

Bydd ailddatblygiad trawsffurfiol yn sicrhau dyfodol i’r Neuadd, a gall hefyd, drwy ehangu ar yr hyn sydd gan y lleoliad i’w gynnig, cynyddu’r buddiant dwy neu deirgwaith eto. Wedi blynyddoedd o gynllunio, mae’r prosiect wedi sicrhau buddsoddiad gan raglen Adeiladu ar gyfer y Dyfodol, Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol, a Thasglu’r Cymoedd Llywodraeth Cymru, a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, Cyngor Tref Maesteg ac Ymddiriedolaeth Davies er mwyn darparu lleoliad fydd yn parhau i ysbrydoli, diddanu, addysgu ac adlonni.

Dilynwch ni ar y daith wrth i ni wireddu y prosiect adnewyddu anhygoel hwn.

Taith yr adnewyddiad

Hafan

Y Gorffennol

Camwch nôl mewn amser i orffennol gwych Neuadd y Dref Maesteg

Darllenwch mwy
Hafan

Y Presennol

Dilynwch yr adnewyddiad gyda’r newyddion diweddaraf

Darllenwch mwy
Hafan

Y Dyfodol

Archwiliwch y cyfleoedd a ddaw gydag adnewyddiad Neuadd y Dref Maesteg

Darllenwch mwy

Blogiau Diweddaraf+


Llyfrgell Maesteg yn 65 oed – Gorffennol Gwych a Dyfodol Disglair

Roedd Llyfrgell Maesteg yn 65 oed yn 2020 – gwasanaeth â dyhead hir amdano a agorodd ei ddrysau ym 1995, ynghŷd â Chaerffili y llyfrgell gyntaf wedi’i hadeiladu yn arbennig at y ddiben honno ers yr Ail Ryfel Byd. Y flwyddyn ganlynol ymddangosodd adroddiad yn y Glamorgan Gazette am lwyddiant mawr y llyfrgell a’i derbyniad …

Darllenwch mwy

Sul y Cofio a Neuadd y Dref Maesteg

Maesteg Town Hall has always played a central role in the Llynfi Valley’s remembrance, most notably in recent decades as the venue the British Legion’s services and concerts of remembrance. Other notable events in recent years include wartime exhibitions and Maesteg Musical Theatre Society’s poignant and raw production of Oh What A Lovely War, depicting …

Darllenwch mwy

Curtain Up: Yn Dathlu 20 Mlynedd

2020 marks 20 years since the formation of the Llynfi Valley’s award-winning Curtain Up Youth Theatre. Recent events have put the planned celebrations on hold, but we can still look back at the magic, joy and laughter the group has brought to members and audiences alike, and look forward to its future when performances are …

Darllenwch mwy

Ein Cyllidwyr a'n Cefnogwyr